نرم افزار سامانه کام
$1.50 دلار ماهانه
تعداد گرافیک درخواستی جهت کانفیگ
$3.00 دلار ماهانه
لطفا به مقدار تعداد گرافیک درخواستی تعداد را تغییر دهید
اسمبل سیستم
$2.00 دلار
کمک به خرید لوازم و اسمبل سیستم