نرم افزار سامانه کام
50,000 تومان ماهانه
تعداد گرافیک درخواستی جهت کانفیگ
99,850 تومان ماهانه
لطفا به مقدار تعداد گرافیک درخواستی تعداد را تغییر دهید
اسمبل سیستم
50,000 تومان
کمک به خرید لوازم و اسمبل سیستم